Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Who do we share your personal data with?

3rd Party ServicesPurposeRegionTransfer Mechanism
Advertising Partners

Google Inc - AdMob 

Facebook Analytics

 

Mobile Advertising
Mobile Measurement
App installations
Pixel tracking
Targeting
USPS & SCC
Cloud Storage Providers

Amazon AWS

Google Inc – Google Cloud

Data storageEU SCC
Communication Infrastructure

Agora

 

Voice over Internet ProtocolUS

 

PS & SCC

 

Customer Support Providers

Desk 360 

VerifyKit

Customer support
Account verification
EUSCC
Data Analytics Providers

Google Analytics

Google Firebase

Adjust GmbH

Fabric - Crashlytics

Data analyticsUSPS & SCC
Data Management ProvidersGoogle Inc – Google CloudMachine learning & algorithmsUSPS & SCC
Marketing Partners

Infobip

Sendgrid

Amazon SNS

Email & SMS MarketingEUSCC
Payment Providers

Apple Store

Google Play

Ingenico Group

Payten

Boku

Payment servicesEUSCC
Payment Providers

MOBI.Money

MTS Bank

QiwiBank 

Payment ServicesRU/CISSCC
eSIMs Partners

Truphone

Telna

eSIMs Providers WW

 

PS & SCC

Telco Partners

Vonage

Twilio

Telco ProvidersTR and USAPS & SCC
AI ChatbotChatGPTAI Chatbot Service ProviderRU and TRSCC

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý thông qua cookie trên trang web của chúng tôi. Mặc dù các cookie cần thiết được sử dụng cho hoạt động và bảo mật của trang web, các cookie khác được sử dụng cho mục đích cá nhân hóa và phân tích. Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie và tìm thêm thông tin trong cookie của chúng tôi.